مشاهده سبد خرید
فرم ارسال عکس|پیشگامان پیشگامان تاسیسات/title> <div class="right_cont "> <!-- Left Cont --> <div class="contact_details"> <!-- Contact Details --> <h1>فرم ارسال تصاویر</h1> <p>از طریق فرم زیر می توانید تصاویر خود را برای نمایش درسایت ارسال نمایید .</p> </div> <!-- / Contact Details --> <form method="POST" action="index.php?page=uploadfile-image&act=edit" enctype="multipart/form-data"> <input type="hidden" name="submitEnquiry" id="submitEnquiry" value="Y" /> <input type="text" class="text_input_l validate[required]" name="subject" id="contact_name" placeholder="موضوع " /> <input type="text" class="text_input_r validate[required]" name="author" id="surname" placeholder="نام ونام خانوادگی" required/> <input type="text" class="text_input_l" name="phone" id="contact_telephone" placeholder="تلفن شما" /> <input type="text" class="text_input_r validate[required,custom[email]]" name="email" id="contact_email" placeholder="ایمیل" /> <textarea class="textarea_input" name="description" id="contact_comments" placeholder="پیام"></textarea> <input type="file" class="text_input_l" id="fileToUpload" name="fileToUpload" placeholder="" style="background-color:white;" required/> <input type="submit" class="submit_btn" name="" id="" style="text-align:center;" value="ارسال" /> </form> <div class="clear"></div> </div> <!-- / Contact More --> </div> <!-- / Left Cont --> <!--/title seo && description seo index.php-->  <div class="sponsors_col_holder"> <!-- Sponsors Col Holder --> <div class="sponsors_col"> <!-- Sponsors Col --> <a href="http://www.hvacmagazine.ir/admin/uploader/1567596444hhhh.jpg " target="_blank"><img src="admin/uploads/ad/1567594950photo_2019-09-04_15-19-05aaaa.jpg " alt=" " /></a> <a href="http://www.farabvalve.com " target="_blank"><img src="admin/uploads/ad/1605428779farab-veb.jpg " alt="گرماگستر " /></a> <a href="http://www.hvacmagazine.ir/admin/uploader/1607852662saze-gostar2.jpg " target="_blank"><img src="admin/uploads/ad/1607852611saze-gostar.jpg " alt="دمنده " /></a> </div> <!-- / Sponsors Col --> </div> <!-- / Sponsors Col --> <div class="sponsors_col_holder"> <!-- Sponsors Col Holder --> <div class="sponsors_col"> <!-- Sponsors Col --> <a href="http://www.hvacmagazine.ir/admin/uploader/1607852854atra2.jpg " target="_blank"><img src="admin/uploads/ad/1607852877atra.jpg " alt="بخار اصفهان " /></a> <a href="http://www.hvacmagazine.ir/admin/uploader/1607852919tahvieh-danan2.jpg " target="_blank"><img src="admin/uploads/ad/1607852937tahvieh-danan.jpg " alt="ساناعایق " /></a> <a href="http://www.hvacmagazine.ir/admin/uploader/1596102862tisun-new-web.jpg " target="_blank"><img src="admin/uploads/ad/1596103554tisun-new-hash.jpg " alt="سمان هرمزگان " /></a> <!--<p> <object data="admin/uploads/1434695400damasaz.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="190" height="250"><param name="quality" value="high"><param name="movie" value="admin/uploads/1434695400damasaz.swf"> </object> </p> --> </div> <!-- / Sponsors Col --> </div> <!-- / Sponsors Col --> <!--------TAG to link other sites --------------> <!-- Start Cod Up behtarinabzar.ir ---> <div class="clear"></div> <script> jQuery(document).ready(function ($) { var options = { $AutoPlay: true, //[Optional] Whether to auto play, to enable slideshow, this option must be set to true, default value is false $AutoPlaySteps: 1, //[Optional] Steps to go for each navigation request (this options applys only when slideshow disabled), the default value is 1 $AutoPlayInterval: 0, //[Optional] Interval (in milliseconds) to go for next slide since the previous stopped if the slider is auto playing, default value is 3000 $PauseOnHover: 4, //[Optional] Whether to pause when mouse over if a slider is auto playing, 0 no pause, 1 pause for desktop, 2 pause for touch device, 3 pause for desktop and touch device, 4 freeze for desktop, 8 freeze for touch device, 12 freeze for desktop and touch device, default value is 1 $ArrowKeyNavigation: true, //[Optional] Allows keyboard (arrow key) navigation or not, default value is false $SlideEasing: $JssorEasing$.$EaseLinear, //[Optional] Specifies easing for right to left animation, default value is $JssorEasing$.$EaseOutQuad $SlideDuration: 3600, //[Optional] Specifies default duration (swipe) for slide in milliseconds, default value is 500 $MinDragOffsetToSlide: 20, //[Optional] Minimum drag offset to trigger slide , default value is 20 $SlideWidth: 100, //[Optional] Width of every slide in pixels, default value is width of 'slides' container //$SlideHeight: 100, //[Optional] Height of every slide in pixels, default value is height of 'slides' container $SlideSpacing: 20, //[Optional] Space between each slide in pixels, default value is 0 $DisplayPieces: 9, //[Optional] Number of pieces to display (the slideshow would be disabled if the value is set to greater than 1), the default value is 1 $ParkingPosition: 0, //[Optional] The offset position to park slide (this options applys only when slideshow disabled), default value is 0. $UISearchMode: 1, //[Optional] The way (0 parellel, 1 recursive, default value is 1) to search UI components (slides container, loading screen, navigator container, arrow navigator container, thumbnail navigator container etc). $PlayOrientation: 1, //[Optional] Orientation to play slide (for auto play, navigation), 1 horizental, 2 vertical, 5 horizental reverse, 6 vertical reverse, default value is 1 $DragOrientation: 1 //[Optional] Orientation to drag slide, 0 no drag, 1 horizental, 2 vertical, 3 either, default value is 1 (Note that the $DragOrientation should be the same as $PlayOrientation when $DisplayPieces is greater than 1, or parking position is not 0) }; var jssor_slider1 = new $JssorSlider$("slider2_container", options); //responsive code begin //you can remove responsive code if you don't want the slider scales while window resizes function ScaleSlider() { var bodyWidth = document.body.clientWidth; if (bodyWidth) jssor_slider1.$ScaleWidth(Math.min(bodyWidth, 1400)); else window.setTimeout(ScaleSlider, 30); } ScaleSlider(); $(window).bind("load", ScaleSlider); $(window).bind("resize", ScaleSlider); $(window).bind("orientationchange", ScaleSlider); //responsive code end }); </script> <div class="content" > <!-- Content --> <div class="property_mag" id="rob" style="left: 750px;"><figure style="overflow: visible;"><a target="_blank" href="http://www.buildmagazine.ir"><img src="admin/uploads/link/15407292991188.jpg " alt="ساختمان" title="ساختمان"/></a></figure></div> <div class="property_mag" id="jon" style="left: 1050px;"><figure style="overflow: visible;"><a target="_blank" href="http://www.coolmagazine.ir"><img src="admin/uploads/link/1531305287244.png " alt="سردخانه" /></a></figure></div> </div> <!-- / Content --> <br></br> <br></br> <br></br> <div class="grey_full"> <!-- Grey Full --> <div class="grey_cont"> <!-- Grey Cont --> <p>نشریات دیگر پیشگامان</p> </div> <!-- / Grey Cont --> </div> <!-- / Grey Full --> <!-- InstanceEndEditable --> <div class="clear"></div> <div class="clear"></div> <div id="slider2_container" style="position: relative; top: 0px; right: 0px; width: 790px; height: 150px; overflow: hidden;float:right;"> <!-- Loading Screen --> <div u="loading" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px;"> <div style="filter: alpha(opacity=70); opacity:0.7; position: absolute; display: block; background-color: #000; top: 0px; left: 0px;width: 100%;height:100%;"> </div> <div style="position: absolute; display: block; background: url(../img/loading.gif) no-repeat center center; top: 0px; left: 0px;width: 100%;height:100%;"> </div> </div> <!-- Slides Container --> <div u="slides" style="cursor: move; position: absolute; right: 0px; top: 0px; width: 790px; height: 150px; overflow: hidden;background: rgba(255, 255, 254, 0.1) none repeat scroll 0 0;border-radius: 5px;"> <div> <a href="http://www.hvacmagazine.ir/admin/uploader/1607857493ark-bana.jpg " target="_blank"><img u="image" alt="گروه فنی ارین " src="admin/uploads/bottomad/1607857514ark-bana2.jpg " ></a> </div> <div> <a href="http://www.hvacmagazine.ir/admin/uploader/1607856839loxel.jpg " target="_blank"><img u="image" alt="هوای ناب باران " src="admin/uploads/bottomad/1607856856loxel2.jpg " ></a> </div> <div> <a href="http://salamsanat.com " target="_blank"><img u="image" alt=" فروشگاه نصیری " src="admin/uploads/bottomad/1594114744SALAM-SANAT2--SITE-low.jpg " ></a> </div> <div> <a href="http://www.almasgharb.co " target="_blank"><img u="image" alt="الماس غرب " src="admin/uploads/bottomad/151496876009.jpg " ></a> </div> <div> <a href="http://www.hvacmagazine.ir/admin/uploader/1607852919tahvieh-danan2.jpg " target="_blank"><img u="image" alt=" " src="admin/uploads/bottomad/1607856400tahvieh-danan3.jpg " ></a> </div> <div> <a href="http://www.hvacmagazine.ir/admin/uploader/1607852854atra2.jpg " target="_blank"><img u="image" alt="ارایا بنیز " src="admin/uploads/bottomad/1607856496atra3.jpg " ></a> </div> <div> <a href="http://www.koohsarbenis.com " target="_blank"><img u="image" alt=" شرکت توسعه برودت بنیس " src="admin/uploads/bottomad/151496894018.png " ></a> </div> <div> <a href="http://www.hvacmagazine.ir/admin/uploader/1607857039asayesh.jpg " target="_blank"><img u="image" alt=" ابان شیمی " src="admin/uploads/bottomad/1607857077asayesh2.jpg " ></a> </div> <div> <a href="http://www.hvacmagazine.ir/admin/uploader/1605429029farab-22.jpg " target="_blank"><img u="image" alt=" دنیای سبز " src="admin/uploads/bottomad/1605429064farab-web.jpg " ></a> </div> <div> <a href="http://www.hvacmagazine.ir/admin/uploader/1596102862tisun-new-web.jpg " target="_blank"><img u="image" alt=" گروه بازرگانی یکتا تجارت سامیار " src="admin/uploads/bottomad/1596102888tisun-new-web2.jpg " ></a> </div> <div> <a href="http://robatfan.ir " target="_blank"><img u="image" alt=" رباط فن " src="admin/uploads/bottomad/151496946823.png " ></a> </div> <div> <a href="http://hvacmagazine.ir " target="_blank"><img u="image" alt=" سرمایش رعد " src="admin/uploads/bottomad/151496956828.png " ></a> </div> <div> <a href="http://http://www.hvacmagazine.ir/admin/uploader/1596020530havasaz1.jpg " target="_blank"><img u="image" alt=" طه فن " src="admin/uploads/bottomad/1596020548havasaz3.jpg " ></a> </div> <div> <a href="http://www.hvacmagazine.ir/admin/uploader/1607852662saze-gostar2.jpg " target="_blank"><img u="image" alt=" وگ ایران " src="admin/uploads/bottomad/1607856614saze-gostar3.jpg " ></a> </div> <div> <a href="http://www.hvacmagazine.ir/admin/uploader/1607857197almas.jpg " target="_blank"><img u="image" alt=" میقانی " src="admin/uploads/bottomad/1607857239almas2.jpg " ></a> </div> </div> <a style="display: none" href=""></a> <!-- Trigger --> <script> jssor_slider1_starter('slider1_container'); </script> </div> <!-- InstanceEndEditable --> <div class="clear"></div> <div class="bottom_sponsors_full"> <!-- Bottom Sponsors Full --> <div class="bottom_sponsors"> <!-- Bottom Sponsors --> <div class="bottom_sponsors_holder"> <!-- Bottom Sponsors Holder --> <ul class="btm_sponsors_ul"> <li><a href="http://www.hvacmagazine.ir/admin/uploader/1512473973فهرست راهنما.pdf " target="_blank"><img src="admin/uploads/ad/15108158141477696959فوتر.jpg " alt="Velux" /></a></li> </ul> <div class="clear"></div> </div> <!-- / Bottom Sponsors Holder --> </div> <!-- / Bottom Sponsors --> </div> <!-- / Bottom Sponsors Full --> <div class="footer_full"> <!-- Footer Full --> <div class="footer"> <!-- Footer --> <div class="footer_right"> <!-- Footer Left --> <p dir="rtl">خیابان خواجه نصیرالدین طوسی ,پلاک 179  طبقه دوم واحد غربی| تلفکس : 77534100 | ایمیل: <span style="font-family:arial,sans-serif; font-size:13px">pishgaman.tasisat@gmail.com</span></p> <p dir="rtl">  <a href="hvacmagazine.ir" name="نشریه تاسیسات" title="تهویه مطبوع ">خانه</a> | <a href="http://fa/article/سیستم-های-سرمایش-و-گرمایش-مقالات" id="مقاله تاسیسات مکانیکی" name="تاسیسات مکانیکی" title="تاسیسات مکانیکی">مقالات </a>| <a href="بانک-اطلاعات-شرکت-های-تاسیسات-تهران-و-شهرستان-ها" name="صنعت تاسیسات" title="بانک اطلاعات تاسیسات">بانک اطلاعاتی</a> | <a href="http://hvacmagazine.ir/sitemap.html" lang="fa" name="sitemap" onclick="window.open(this.href, '', 'resizable=yes,status=no,location=no,toolbar=no,menubar=no,fullscreen=no,scrollbars=no,dependent=no'); return false;" title="sitemap">نقشه سایت</a> | <a dir="rtl" href="http://pishgamanmagazine.ir" lang="fa" name="پیشگامان" target="_blank" title="پیشگامان">پیشگامان</a> | <a href="/شکایات">ثبت شکایت</a> | <a href="/قوانین-و-مقررات">قوانین و مقررات</a> | <a href="http://hvacmagazine.ir/about">درباره ما</a> |<a href="/fa/تماس-با-ما/"> تماس با ما </a>| </p> <p style="text-align:right">تمامی حقوق این سایت برای نشریات پیشگامان محفوظ است </p> <div class="social-links-footer" style="float:right;"> <ul> <li><a href="http://www.facebook.com/pishgamantasisat"><i class="fa fa-facebook"target="_blank"></i></a></li> <li><a href="#"><i class="fa fa-twitter"></i></a></li> <li><a href="https://instagram.com/pishgaman_tasisat"><i class="fa fa-instagram"></i></a></li> <li><a href="#"><i class="fa fa-youtube-play"></i></a></li> </ul> </div> <!-- / Footer Left --> <div style="float:left;display:none;"> <!-- Begin WebGozar.com Counter code --> <!--<script type="text/javascript" language="javascript" src="http://www.webgozar.ir/c.aspx?Code=3522698&t=counter" ></script> <noscript><a href="http://www.webgozar.com/counter/stats.aspx?code=3522698" target="_blank">آمار</a></noscript>--> <!-- End WebGozar.com Counter code --> </div> </div> <!-- / Footer Left --> <div class="footer_left"> <!-- Footer Left --> <a href="http://www.wishkey.ir" target="_blank"><img src="images/wishkey.png" width="60" height="50"><span>طراحی و توسعه</span></a> </div> <!-- / Footer Right --> <div class="clear"></div> </div> <!-- / Footer --> </div> <!-- / Footer Full --> </body> <!-- InstanceEnd --> </html>